Főoldal » Archív » Két kórházi ápolóval szemben emelt vádat az ügyészség hamis tanúzás miatt

Egy a kór­ház­ban elhunyt idős nő halál­ese­té­nek ügyé­ben fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­sek miatt indult nyo­mo­zás, amely­nek során a vád sze­rint a rend­őr­ség által bekért ápo­lá­si domu­men­tu­mo­kat meghamisították.

Az alap­ügy lénye­ge sze­rint egy 87 éves nő 2015. feb­ru­ár 1-jén egy buda­pes­ti kór­ház­ban kapott keze­lés során elhalálozott.

Ebben az alap­ügy­ben az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség pár hónap­pal ezelőtt már vádat emelt (az erről szóló koráb­bi ügyész­sé­gi kom­mu­ni­ká­ció link­je: https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-az-ugyeszseg-ket-budapesti-orvossal-es-egy-apoloval-szemben/, e vád­irat sze­rint az idős nő keze­lé­se során két buda­pes­ti orvos és egy ápoló is fog­lal­ko­zá­si sza­bályt sze­gett; az ápoló ese­té­ben a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se olyan súlyos volt, hogy az az idős­ko­rú nő halá­lá­hoz veze­tett. Az ápoló ugyan­is a vád sze­rint orvos­sal tör­té­nő kon­zul­tá­ció nél­kül adott be gyógy­szert a sér­tett­nek, vala­mint az orvos által ren­delt adag dup­lá­ját adta be az idős nőnek.

A halál­eset ügyé­ben, halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt nyo­mo­zás indult, amely­nek során a rend­őr­ség 2015 júli­u­sá­ban meg­ke­res­te a kór­há­zat, és a sér­tett keze­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban kelet­ke­zett vala­mennyi doku­men­tum meg­kül­dé­sét kérték.

A jelen ügy­ben benyúj­tott vád­irat sze­rint ekkor a kór­há­zi osz­tály egyik főnő­vé­re az idős nő ápo­lá­si doku­men­tá­ci­ó­já­ban sze­rep­lő bejegy­zé­se­ket két ápo­ló­val átirat­tat­ta oly módon, hogy az erre uta­sí­tott ápo­lók a főnő­vér kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en, az újra­írt ápo­lá­si doku­men­tu­mon az álta­luk alkal­ma­zott gyógy­sze­res terá­pi­át nem tün­tet­ték fel.

A kór­ház ezt köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság részé­re ezt az újra­írt, valót­lan tar­tal­mú ira­tot küld­te meg.

A főnő­vér és az egyik okira­tot hami­sí­tó ápo­ló­val szem­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A másik ápoló - a két orvos mel­lett - a fenti alap­ügy­nek vádlottja.