Főoldal » Hírek » Két lányát ölte meg az apa bosszúból - rendőrségi videóval - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a kap­cso­lat­tar­tás­ra érke­ző két lányát álmuk­ban meg­öl­te.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és fele­sé­ge között a viszony koráb­ban meg­rom­lott, 2022 ápri­li­sá­ban elvál­tak. A bíró­ság a két közös, tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött leány gyer­me­kü­ket az anyá­nál helyez­te el, de a fér­fi­nak két­he­ten­te kap­cso­lat­tar­tást biz­to­sí­tott. Az elkö­ve­tő a válás után elha­tá­roz­ta, úgy áll bosszút volt fele­sé­gén, hogy közös gyer­me­ke­ik­kel végez, majd öngyil­kos lesz.

2022. május 20-án a két lány kap­cso­lat­tar­tás­ra érke­zett az apa aszó­di laká­sá­ba. Ezt meg­elő­ző­en a férfi már bal­tát és mun­kás­kesz­tyűt vásá­rolt a ter­ve­zett cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez, továb­bá vég­ren­de­le­tet, és búcsú­le­vél­ként fel­fog­ha­tó bead­ványt írt a válást kimon­dó bíró­ság­nak. 

Este a sér­tet­tek külön szo­bák­ban nyu­go­vó­ra tér­tek, és az apa meg­vár­ta, amíg elal­sza­nak. A férfi mun­kás­kesz­tyűt húzott, magá­hoz vette a bal­tát, majd egy­más után bement az alvó sér­tet­tek­hez, és a fejük­re, illet­ve a felső tes­tük­re több ízben is lesúj­tott. A csa­pá­sok követ­kez­té­ben a lányok olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el, hogy pár per­cen belül éle­tü­ket vesz­tet­ték, azt azon­na­li orvo­si beavat­ko­zás sem hárí­tot­ta volna el.

A férfi a holt­tes­te­ket beta­kar­ta, meg­mo­sa­ko­dott, átöl­tö­zött, a kony­há­ban elhe­lyez­te a vég­ren­de­le­tét, majd elhagy­ta a lakást.

Más­nap Adá­cson meg­pró­bált egy 90 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő teher­vo­nat alá ugor­va öngyil­kos­sá­got elkö­vet­ni. A férfi ugyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, de élet­ben maradt. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, rész­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és egy­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát kérte.

A cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­ben készült rend­őr­sé­gi képek és vide­ók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-8-honappal-ezelotti-csaladi-tragedia