Főoldal » Archív » Két nap alatt bíróság elé állította az ügyészség a jászkarajenői tolvajt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, lopás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki egy jász­ka­ra­je­női tanyá­ra tört be.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy férfi 2019. ápri­lis ele­jén Jász­ka­ra­je­nő csár­da­la­po­si részén tört be egy tanyá­ra, úgy, hogy a tanyán lévő két épü­let ajta­ja­it egy ott talált ásó­val fel­fe­szí­tet­te. Az elkö­ve­tő egy zsák­ba külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­ket, szer­szá­mo­kat, koz­me­ti­kai tár­gya­kat és kész­pénzt pakolt össze, majd a zsák­mánnyal távo­zott. A férfi által ello­pott tár­gyak össz­ér­té­ke közel 100.000 forint volt.

A hely­szín­ről távo­zó gya­nú­sí­tott­ra fel­fi­gyel­tek közel­ben lévő sze­mé­lyek, akik őt fel­tar­tóz­tat­ták, majd érte­sí­tet­ték a szol­gá­lat­ban lévő mező­őrt, illet­ve a Ceg­lé­di Rendőrkapitányságot.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban az elkö­ve­tés utáni máso­dik napon már bíró­ság elé is állította.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tot­tat lopás bün­tet­te miatt 10 hó vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te, továb­bá párt­fo­gó fel­ügye­let alá helyez­te. A bíró­ság íté­le­te jogerős.