Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Két nap alatt bíróság elé állt a bolti tolvaj

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki buda­pes­ti és ceg­lé­di bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ban lopkodott.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ját, egy buda­pes­ti fér­fit 2018 decem­be­ré­ben külön­bö­ző áru­há­zak­ban elkö­ve­tett lopá­sok miatt 1 év 8 hó fog­ház­ra ítél­ték, mely­nek vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A gya­nú­sí­tott 2019. janu­ár 3-án dél­előtt egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ba ment, ahol egy divat­bolt­ban egy puló­vert a tás­ká­já­ba rejt­ve pró­bált ellop­ni. A biz­ton­sá­gi őr azon­ban ész­re­vet­te és fel­tar­tóz­tat­ta. A puló­vert vissza­vet­ték tőle.

A férfi 2019. janu­ár 6-án dél­előtt egy ceg­lé­di bevá­sár­ló­köz­pont­ból egy oko­sórát és egy mobil­te­le­font lopott el. A biz­ton­sá­gi őr a kijá­rat­nál meg­ál­lí­tot­ta. A gya­nú­sí­tott ekkor az oko­sórát átad­ta, a mobil­te­le­fon elrej­tet­te. Miu­tán a kiér­ke­ző rend­őrök őri­zet­be vet­ték a fér­fit, a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság fog­dá­ján elhe­lye­zett letét­jé­ben meg­ta­lál­ták az ello­pott telefont.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban két nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a lopás vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2019. janu­ár 8-án 8 hónap fog­ház­ra ítél­te a vád­lot­tat, egy­ben elren­del­te a koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. A bíró­ság íté­le­te nem jog­erős, az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett.