Főoldal » Archív » Két nap alatt két garázda rongálót állított bíróság elé az ügyészség Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség két ügy­ben is gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik kira­ka­tot, ille­tő­leg busz­meg­ál­lót ron­gál­tak meg 2019 márciusában.

A két eset­re alig egy héten belül tör­tént, és mind­ket­tő­ben jelen­tős sze­re­pe volt az elkö­ve­tők alko­hol­fo­gyasz­tá­sá­nak. Az első eset­ben egy fia­tal - de garáz­da­ság miatt már koráb­ban is elítélt - férfi Kadar­kú­ton, a busz­meg­ál­ló­ban ita­lo­zott a barát­nő­jé­vel, ami­kor vitat­koz­ni kezd­tek. A vád­lott ennek során indu­la­tos lett és azt a fedett busz­meg­ál­ló egyik oldal­üve­gén vezet­te le úgy, hogy abba két alka­lom­mal ököl­lel bele­ütött 55.000,-Ft kárt okozva.

A hét­fői napon meg­tar­tott tár­gya­lá­son a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 160 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, amely jog­erő­re is emelkedett.

A másik eset­ben egy idő­sebb, de szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott Kapos­vá­ron, a Szín­ház park mel­lett talál­ha­tó egyik üre­sen álló üzlet kira­kat­üve­gét törte be fényes nap­pal egy bot­tal úgy, hogy a sér­tett­nek ezzel közel 150.000,-Ft kárt okozott.

A keddi bíró­ság elé állí­tás során az idő­sebb fér­fit– az ügyé­szi állás­pon­tot oszt­va – 6 hónap fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíró­ság, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let szin­tén jog­erő­re emelkedett.