Főoldal » Archív » Két napon belül felelősségre vonták és kiutasították a külföldi parfümtolvajt

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki rövid időn belül, két­szer is nagy érté­kű illat­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el egy hat­va­ni dro­gé­ri­á­ból.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2019. novem­ber 25-én, dél­után, gép­ko­csi­val érke­zett a dro­gé­ri­á­hoz, majd az üzlet­ben a kosa­rá­ba rakott tíz par­fü­möt több, mint 300.000 Ft érték­ben. Ezután a sorok között jár­kált és magá­hoz vett egy háti­zsá­kot is, amely­be az illat­sze­re­ket bepa­kol­ta. A háti­zsák­kal a vál­lán úgy távo­zott fize­tés nél­kül az üzlet­ből, hogy a nála lévő elekt­ro­ni­kai szer­ke­zet­tel kiját­szot­ta a ter­mé­ke­ken lévő áru­vé­del­mi esz­közt és a biz­ton­sá­gi rend­szert. A férfi bő egy hét múlva vissza­tért a dro­gé­ri­á­ba, ahon­nan ezút­tal tizen­ket­tő – közel 400.000 Ft össz­ér­té­kű - par­fü­möt, illet­ve más áru­cik­ke­ket akart a koráb­bi mód­szer­rel eltu­laj­do­ní­ta­ni. A bolt alkal­ma­zot­tai ezút­tal figye­lem­mel kísér­ték a moz­gá­sát, ami viszont fel­tűnt a vád­lott­nak, ezért a par­fü­mök­kel tele­pa­kolt tás­kát hát­ra­hagy­ta és távoz­ni kívánt. Az eladók jel­zé­sé­re, az üzlet előtt tar­tóz­ko­dó rend­őr elfog­ta.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban, két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a tet­ten ért elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben a bíró­ság két év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát öt év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság emel­lett a vád­lot­tat két évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, továb­bá vagyon­el­kob­zást ren­delt el és elko­boz­ta a férfi által hasz­nált elekt­ro­ni­kai esz­közt is.

Az íté­let jog­erős.