Főoldal » Archív » Két nőt tartóztatott le ügyészi indítványra a Salgótarjáni Járásbíróság

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy har­minc és egy har­minc­egy éves nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, akik buda­pes­ti isme­rő­sü­ket Nóg­rád megyé­be csal­ták, ahol meg­ver­ték és kira­bol­ták őt.

A gyanú sze­rint a fia­ta­labb gya­nú­sí­tott 2020. feb­ru­ár ele­jén az inter­ne­ten ismer­te meg a huszon­hét éves sér­tet­tet, aki rövid ideig a laká­sá­ban is tar­tóz­ko­dott egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen, ekkor ruhá­i­nak egy részét is ott hagyta.

A gya­nú­sí­tot­tak 2020 feb­ru­ár­já­nak ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy a Buda­pes­ten tar­tóz­ko­dó nőt elhív­ják maguk­hoz és tőle az érté­ke­it megszerzik.

A sér­tett 2020. feb­ru­ár 8-án késő este érke­zett meg hoz­zá­juk. Ami­kor a házba lépett, a gya­nú­sí­tot­tak azon­nal bán­tal­maz­ni kezd­ték, több­ször ököl­lel fejen ütöt­ték, illet­ve meg­rúg­ták. Majd az ágyra lök­ték, ahol a hanyatt fekvő sér­tett mell­ka­sá­ra az idő­sebb gya­nú­sí­tott ráült és érté­ke­i­nek – arany éksze­re­i­nek és a nála lévő tele­fo­nok­nak – az átadá­sát köve­tel­ték tőle. Az idő­sebb ter­helt a sér­tett nya­ká­ból letép­te a nyak­lán­cát és elvet­te a kar­kö­tő­jét, társa pedig a sér­tet­től elvett két mobil­te­le­font és 7.500 forint kész­pén­zét. A gya­nú­sí­tot­tak ezután a sér­tet­től elvet­tek még egy arany nyak­lán­cot és egy pár fül­be­va­lót is.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, tekin­tet­tel azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és a sérü­lés helyé­re fenn­állt a lehe­tő­sé­ge a súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lés­nek is.

Az eljá­rás a két gya­nú­sí­tott ellen rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt folyik. Mind­két gya­nú­sí­tott több­ször volt már bün­tet­ve, a fia­ta­labb ter­helt leg­utób­bi sza­bad­ság­vesz­té­se letöl­té­sét még nem kezd­te meg, vissza­eső­nek minő­sül, míg a több­szö­rös vissza­eső társa rab­lás miatt is ült már börtönben.

A ter­hel­tek jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.