Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Két rabló jutott egy kerékpárra - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves és egy 23 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt, akik a vas­út­ál­lo­má­son rabol­ták ki a sértettet.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020. szep­tem­ber hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban, a bőcsi vas­út­ál­lo­más terü­le­tén tar­tóz­kod­tak, ahová a sér­tett férfi kerék­pá­ron érke­zett. Ezt látva, elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik tőle a kerék­párt. Az idő­seb­bik vád­lott meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, kérte, hogy adja oda neki a bicik­lit. A férfi azt vála­szol­ta, hogy nem tudja oda­ad­ni, mert neki is csak ez az egy van. Erre a fia­ta­lab­bik vád­lott hátul­ról átka­rol­va lefog­ta, míg társa a kor­mányt kirán­tot­ta a kezé­ből, majd fel­szállt a kerék­pár­ra és elin­dult. A másik vád­lott ekkor elen­ged­te a sér­tet­tet, a társa után sza­ladt és ő is fel­ug­rott a kerékpárra.

A vád­lot­tak azon­ban nem soká­ig örül­het­tek, hogy nem kell gya­lo­gol­ni­uk, a sér­tett ugyan­is érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a Bőcs és Her­nád­né­me­ti útsza­ka­szon elfog­ták őket, a kerék­párt lefog­lal­ták és a sér­tett­nek visszaadták.

A vád­lot­tak közül az idő­seb­bik bün­te­tett elő­éle­tű, a másik bün­tet­len. Az ügyész­ség mind­ket­tő­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.