Főoldal » Archív » Két szerb fegyvercsempész letartóztatását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nek, akik vasár­nap dél­után pró­bál­tak meg becsem­pész­ni Magyar­or­szág terü­le­té­re 30 lőfegy­vert a hoz­zá­juk tar­to­zó tárak­kal, hang­tom­pí­tók­kal és lősze­rek­kel.

A gyanú sze­rint a fér­fi­ak 2019. októ­ber 13. nap­ján dél­után fél ötkor jelent­kez­tek belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen az egyi­kük által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A belép­te­tést végző pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re nem­le­ges nyi­lat­ko­za­tot tet­tek. Mivel a gya­nú­sí­tot­tak ide­ge­sen visel­ked­tek, vala­mint a gép­jár­mű tank­sap­ká­ja a meg­ütö­ge­tést köve­tő­en rend­el­le­nes han­go­kat adott, ezért másod­la­gos ellen­őr­zés­re irá­nyí­tot­ták a gép­ko­csit.

Az ellen­őr­zés során a gép­jár­mű üzem­anyag­tar­tá­já­ból 30 db lőfegy­vert, a hoz­zá­juk tar­to­zó tára­kat, hang­tom­pí­tó­kat, vala­mint mint­egy 600 töl­tényt fog­lal­tak le. A lőfegy­ve­rek, a hoz­zá­juk tar­to­zó tárak, hang­tom­pí­tók és lősze­rek váku­um­cso­ma­go­lás­ban vol­tak az üzem­anyag­tar­tály­ban elrejt­ve.

A lőfegy­ver és lőszer enge­dély nél­kü­li beho­za­ta­lá­val elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai dél­előt­tön meg­tar­tott ülé­se­ken fog dön­te­ni.