Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két társa segítségével rabolta ki az illegális valutázót - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik egy valu­tá­zás­sal fog­lal­ko­zó sér­tet­tet kiraboltak.

A sér­tett egy Zala megyei város­ban ille­gá­lis valu­ta­vál­tás­sal fog­lal­ko­zott, ezért 2019-ben bün­te­tő­el­já­rás indult elle­ne. Az eljá­rás­ról a vád­lott a médi­á­ból szer­zett tudo­mást, és két tár­sá­val - akik közül egyik a sér­tet­tet és szo­ká­sa­it ismer­te - elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tett pén­zét meg­szer­zik. 2019. júli­us 25-én a vád­lott és egyik társa egy koráb­ban ello­pott rend­szám­mal fel­sze­relt gép­ko­csi­val a sér­tett gép­ko­csi­ja elé haj­tot­tak, majd „állj, rend­őr­ség” fel­ki­ál­tás­sal a sér­tett­hez lép­tek, aki futva mene­kül­ni kez­dett. A vád­lott a sér­tet­tet utol­ér­ve egy kapu­alj­ba húzta, ahol dula­ko­dást köve­tő­en a sér­tett mint­egy 4 mil­lió forin­tot tar­tal­ma­zó tás­ká­ját a föld­re ejtve elme­ne­kült. A vád­lot­tak a meg­szer­zett pénzt egy­más között felosztották.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a 2022. már­ci­u­sá­ban hozott íté­le­té­vel a vád­lot­tat rab­lás és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Tár­sa­i­ra bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 4 év, illet­ve 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.