Főoldal » Archív » Két társasháztól is sikkasztott a közös képviselő – vádemelés Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 34 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2011. és 2014. között közös kép­vi­se­lő­ként közel 1,5 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el két kecs­ke­mé­ti társasháztól.

 A vád­lott egy tár­sas­ház­ke­ze­lés­sel fog­lal­ko­zó cég ügy­ve­ze­tő­je­ként közös kép­vi­se­lő­je volt egy kecs­ke­mé­ti tár­sas­ház­nak. 2011 már­ci­u­sa és 2014 feb­ru­ár­ja között havi rend­sze­res­ség­gel szed­te be az ese­dé­kes közös költ­sé­ge­ket a lakóktól.

A vád­lott a besze­dett pén­zek­ből kifi­zet­te a tár­sas­ház szám­lá­it és kivet­te saját járan­dó­sá­gát, a mara­dé­kot pedig befi­zet­te a házi pénz­tár­ba. A pénz­tár­ban lévő össze­gek­ről azon­ban nem veze­tett nyil­ván­tar­tást, ezen kívül jog­ta­la­nul kivett több mint 500 ezer forin­tot, azt elsik­kasz­tot­ta, a saját cél­ja­i­ra fordította.

A sik­kasz­tás­sal vádolt férfi a szom­szé­dos tár­sas­ház­nak is közös kép­vi­se­lő­je volt. Ezt a tár­sas­há­zat hason­ló mód­szer­rel közel 1 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg. A tár­sas­ház pénz­tá­rá­ba befi­ze­tett össze­ge­ket ennél a ház­nál sem tar­tot­ta nyil­ván és saját kiadá­sa­i­ra elsik­kasz­tott közel 1 mil­lió forin­tot a pénztárból.

Miu­tán a közös kép­vi­se­lői meg­bí­za­tá­sa meg­szűnt, az elsik­kasz­tott össze­gek­kel egyik tár­sas­ház felé sem tudott elszá­mol­ni. A meg­ká­ro­sí­tott tár­sas­há­zak kér­ték az oko­zott kár megtérítését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség 2 rend­be­li, nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. szep­tem­ber 23. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye