Főoldal » Hírek » Két társát bízta meg a migránsok fuvarozásával - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt  három férfi ellen, akik arra vál­lal­koz­tak, hogy a déli határ­tól több ille­gá­lis mig­ránst az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lí­ta­nak. Az egyik vád­lott bízta meg és irá­nyí­tot­ta a mig­rán­sok szál­lí­tá­sát vál­la­ló két tár­sát, vala­mint a szál­lí­tást elő­fu­tó­ként is biz­to­sí­tot­ta volna, azon­ban a rend­őri intéz­ke­dés miatt a csem­pé­szek nem jutot­tak messzire. 

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­ja kez­de­mé­nye­zé­sé­re és irá­nyí­tá­sa alap­ján meg­bíz­ta két tár­sát, hogy a szerb-magyar állam­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon átlé­pő sze­mé­lye­ket Auszt­ri­á­ba szál­lít­son. Egyi­kük részé­re gép­jár­mű­vet is bérelt, majd a két tár­sát autó­val a hatá­rig kísér­te, a szál­lí­tás zavar­ta­lan­sá­gát pedig elő­fu­tó­ként akar­ta biztosítani.

A két szál­lí­tó a határ köze­lé­ben egy föl­des útra haj­tott, azért, hogy a tár­suk által meg­adott helyen a Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belé­pett sze­mé­lye­ket fel­ve­gyék. Az egyik vád­lott­hoz hár­man száll­akt be, majd a két férfi ezután a jár­mű­vek­kel elin­dult Auszt­ria irá­nyá­ba, azon­ban az 55-ös számú főút­ra kanya­ro­dá­su­kat köve­tő­en a rend­őr­jár­őrök a mig­rá­nok­sat szál­lí­tó fér­fit iga­zol­tat­ták és tet­ten érték.

A vád­lot­tak a szál­lí­tás sike­res vég­re­haj­tá­sa ese­tén pénz­be­li jut­ta­tás­ban része­sül­tek volna.

Az ügyész­ség a három fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.