Főoldal » Archív » Kétmillió forintot sikkasztott a negyven éve ott dolgozó könyvelő

Sik­kasz­tás bűn­tet­te és infor­má­ci­ós adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki négy hónap alatt két­mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a mun­ka­he­lyén rábí­zott pénzből.

A vád sze­rint a nő több, mint negy­ven éve dol­go­zott köny­ve­lő­ként egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál, ahol a pénz­tár­ral kap­cso­la­tos fel­ada­tok ellá­tá­sa is mun­ka­kö­ré­be tar­to­zott. Fő fel­ada­tát a pénz­tár­ban tar­tott pénz és érté­kek keze­lé­se, meg­őr­zé­se, a nyil­ván­tar­tá­sok és elszá­mo­lá­sok elő­írás­sze­rű veze­té­se képez­te. A pénz­moz­gá­sok bizony­la­to­lá­sát azok meg­tör­tén­té­vel egy­idő­ben szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­ben kel­lett rögzítenie.

A vád­lott 2018 tava­szán több rész­let­ben a házi­pénz­tár­ból jog­ta­la­nul elvett két­mil­lió forin­tot. A cse­lek­mé­nyét oly módon lep­lez­te, hogy a cég infor­má­ci­ós rend­sze­ré­ben a pénz­tá­ri napló ellen­őr­zés­sel és főköny­ve­lői jóvá­ha­gyás­sal lezárt ada­ta­it jogo­su­lat­la­nul meg­vál­toz­tat­ta. Szá­mí­tó­gé­pén fik­tív gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről, fize­tés­elő­le­gek folyó­sí­tá­sá­ról valót­lan tar­tal­mú elekt­ro­ni­kus bizony­la­to­kat állí­tott ki, és azok ada­ta­it vissza­me­nő­leg a pénz­tá­ri nap­ló­ban rög­zí­tet­te, továb­bá azok­hoz elekt­ro­ni­kus kiadá­si pénz­tár­bi­zony­la­to­kat is készített.

A vád­lott által oko­zott hiányt a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság főköny­ve­lő­je utó­la­gos ellen­őr­zés kere­té­ben észlelte.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.