Főoldal » Archív » Kétmillió forinttól tették függővé a könyvelési iratok visszaadását

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás kísér­le­té­vel vádol egy győri házas­párt, akik a köny­ve­lés­re átadott ira­tok tulaj­do­nos­nak tör­té­nő vissza­adá­sát két­mil­lió forint meg­fi­ze­té­sé­hez kötötték. 

A házas­pár női tagja öt évig köny­velt a sér­tett cégé­nek, mielőtt a cég a szer­ző­dést 2016 nya­rán elé­ge­det­len­ség miatt fel­mond­ta, és ezzel együtt a köny­ve­lő díját kifi­zet­te. Az ira­to­kat ennek elle­né­re a nő nem adta vissza a cég­nek, hiába kapott erre hóna­po­kon keresz­tül több felszólítást.

A vissza­adást ugyan­is a nő férje – a fele­sé­ge támo­ga­tá­sá­val - két­mil­lió forint kifi­ze­té­sé­től tette füg­gő­vé, amely­nek érde­ké­ben – sze­mé­lye­sen és tele­fo­non is - a nyaka elvá­gá­sá­val több­ször is meg­fe­nye­get­te a cég kép­vi­se­lő­jét és egyik alkal­ma­zott­ját. Emel­lett a férfi adó­ha­tó­sá­gi eljá­rás kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel és ezen keresz­tül a cég tönk­re­té­te­lé­vel is pró­bált nyo­mást gya­ko­rol­ni a sértettre.

A köny­ve­lé­si ira­tok végül pénz­fi­ze­tés nél­kül, a ható­sá­gok fel­lé­pé­se nyo­mán jutot­tak vissza a céghez.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.