Főoldal » Hírek » Kétszer akart rabolni - VIDEÓ - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy dél­előtt két üzlet­be is bement rabolni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 13-án, reg­gel, bement egy szi­get­hal­mi fes­ték­bolt­ba és egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal fenye­get­ve köve­tel­te az üzlet­ben lévő eladó­tól a bevé­telt. A sér­tett­nek sike­rült az üzlet hátsó részé­be elme­ne­kül­nie, így az elkö­ve­tő üres kéz­zel távoz­ni kényszerült.

Ezután körül­be­lül húsz perc múlva betért egy – az előző hely­szín­től vala­mi­vel több, mint más­fél kilo­mé­ter­re lévő – élel­mi­szer­üz­let­be és az első eset­hez hason­ló­an a fegy­ver­nek lát­szó tárggyal köve­tel­te a bevételt.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az eladó átadott neki vala­mi­vel több, mint har­minc­ezer forint kész­pénzt, ami­vel az elkö­ve­tő elme­ne­kült a helyszínről.

A Pest megyei rend­őrök két napon belül elfog­ták a fér­fit és két­rend­be­li, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt.

Az elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: https://youtu.be/u5s0tqnSjaAe/u5s0tqnSjaA