Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Ketten is töréses sérüléseket szenvedtek a tóparti garázdaság során - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két fia­tal férfi és egy nő ellen, akik a kapos­vá­ri Dese­da tónál kerül­tek szó­vál­tás­ba a sér­tet­tek­kel.

Egy Dese­da kem­ping­nél lévő ven­dég­lá­tó­he­lyen zenés ren­dez­vényt tar­tot­tak, ahová a vád­lot­ti és a sér­tet­ti tár­sa­ság is sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett.

A tár­sa­sá­gok tag­jai közül töb­ben fogyasz­tot­tak sze­szes italt, majd a ren­dez­vényt köve­tő­en a haj­na­li órák­ban már a par­ko­ló­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor a vád­lot­tak össze­szó­lal­koz­tak egy tár­sa­ság­gal. A szó­be­li inzul­tus azon­ban tett­le­ges­ség­be tor­kollt, amely során az egyik férfi vád­lott olyan erő­vel ütöt­te meg egy nő arcát, hogy az elesett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te, vala­mint az ütés­től egyik arc­csont­ja is eltö­rött.

Ekkor érke­zett a hely­szín­re a sér­tet­ti tár­sa­ság két tagja, akik közül a férfi kér­dő­re vonta a vád­lot­ta­kat. Ekkor ismét szó­vál­tás ala­kult ki, de ez alka­lom­mal már mind­két férfi vere­ke­dett, több­ször arcon ütöt­ték a cse­lek­mé­nyü­ket szá­mon kérő fér­fit, aki az ököl­üté­sek­től ugyan­csak 8 napon túl gyó­gyu­ló, orr­csont­tö­rés­sel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát füg­gessze fel a bíró­ság, míg a tár­suk­kal szem­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.