Főoldal » Hírek » Ketten támadtak a sétáló férfira - vádemelés - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy, a sörö­ző előtt elha­la­dó gya­lo­gost súlyo­san bántalmaztak.

A vád­irat sze­rint 2020. októ­ber 4-én az esztergom-kertvárosi sörö­ző előtt együtt ita­lo­zott a két elkö­ve­tő, akik sörös­üve­ge­ket dob­tak az arra sétá­ló sér­tett felé. Ezután az egyik férfi a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te, és meg­rúg­ta, miköz­ben ehhez a kabát­ját is leve­tet­te. A másik férfi letört egy faágat, és azzal test­szer­te ütle­gel­te sértettet.

Arra érke­zett egy férfi sze­mély­gép­ko­csi­val, aki ráki­a­bált az elkö­ve­tők­re, azon­ban az elkö­ve­tők ezután is foly­tat­ták a sér­tett ütle­ge­lé­sét, ezért a gép­ko­csi­val érke­ző férfi magá­hoz vett egy asz­tal­lá­bat azért, hogy a sér­tett védel­mé­re kell­jen. Az elkö­ve­tők egyi­ke ekkor egy alka­lom­mal a kezé­ben lévő faág­gal a fején meg­ütöt­te őt. A föld­re került fér­fit az egyik elkö­ve­tő két­szer ököl­lel megütött.

Az első­ként meg­tá­ma­dott sér­tett­nek az elkö­ve­tők test­szer­te zúzó­dá­so­kat, hor­zso­lá­so­kat okoz­tak, vala­mint eltör­ték az orsó­csont­ját és a kéz­kö­zép­csont­ját, ame­lyek gyógy­tar­ta­ma 8 hét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság mind­két fér­fit vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.