Főoldal » Archív » Kettős emberölésben bűnös a vádlott

A tör­vény­szék a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nem jog­erős íté­le­té­vel élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Úgy hatá­ro­zott, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban har­minc­öt év kitöl­té­sét köve­tő­en bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa között két évi együtt­élés után a kap­cso­lat tel­je­sen meg­rom­lott. Ennek oka a vád­lott erő­sza­kos ter­mé­sze­te, vala­mint lét­bi­zony­ta­lan­sá­guk volt. A fél­té­keny férfi több­ször bán­tal­maz­ta az élettársát.

2018 feb­ru­ár­já­ban az asszony test­vé­ré­nél lak­tak, aki befo­gad­ta őket. A bűn­tett nap­ján az élet­társ sza­kí­tott a vád­lot­tal, és arra szó­lí­tot­ta fel, hogy hagy­ja el a házat. A nővé­re is a párt­ján állt és beavat­ko­zott a kiala­kult vitá­ba, amely­nek hevé­ben az indu­la­tos vád­lott egy kb. 1 méter hosszú, vas­tag akác­fa­ka­ró­val mind­két asszonyt agyonverte.

A tör­vény­szék nem mél­tá­nyol­ta a vád­lott véde­ke­zé­sét, amely sze­rint sze­re­lem­fél­tés­ből ölte meg az élet­tár­sát. Val­lo­má­sa sze­rint ugyan­is külö­nö­sen attól lett indu­la­tos, hogy élet­tár­sá­nak nővé­re bele­szólt a vitá­ba. A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a vád­lott ezért mind­két sér­tet­tel szem­ben sza­bad­já­ra enged­te dühét.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja az, hogy a csa­lá­di konf­lik­tu­sok erő­sza­kos keze­lé­se elfo­gad­ha­tat­lan. A vád­lott féke­vesz­tett indu­la­tá­ban olyan ember­te­len­ség­gel bánt el élet­tár­sá­val, vala­mint az őket befo­ga­dó test­vé­ré­vel, amely a tör­vény szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sát igény­li. Emi­att a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló védel­mi fel­leb­be­zé­sek ered­mény­re nem vezethetnek.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la jár el.