Főoldal » Archív » Kettős házasság miatt járt el az ügyészség egy csongrádi nővel szemben

Meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te a Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség azt a hely­be­li nőt, aki koráb­bi házas­sá­gá­nak érvé­nyes fenn­ál­lá­sa alatt kötött újabb házas­sá­got 2018 nya­rán.

A Csong­rád Város Jegy­ző­jé­nek fel­je­len­té­se alap­ján indult eljá­rás­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a magyar állam­pol­gár­sá­gú nő 2007 augusz­tu­sá­ban kötött házas­sá­got Olasz­or­szág­ban egy olasz állam­pol­gár­ral. Ezen házas­ság érvé­nyes fenn­ál­lá­sa alatt a gya­nú­sí­tott 2018 máju­sá­ban jelent meg Csong­rá­don a Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal­ban, hogy egy másik fér­fi­val beje­lent­se házas­ság­kö­té­si szán­dé­kát. A nő ekkor úgy nyi­lat­ko­zott, hogy haja­don csa­lá­di álla­po­tú. Mind­ezek után 2018. augusz­tus 11-én Csong­rá­don házas­sá­got kötöt­tek annak elle­né­re, hogy koráb­bi házas­sá­ga érvény­ben volt, azt a csak 2019 máju­sá­val bon­tot­ta fel az ille­té­kes olasz bíróság.

A nő koráb­bi házas­sá­gá­nak érvé­nyes fenn­ál­lá­sá­ról sen­kit, így új fér­jét sem tájékoztatta.

A ket­tős házas­ság bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség figye­lem­mel arra, hogy a cse­lek­mény az elbí­rá­lás­kor már nem veszé­lyes, vagy olyan cse­kély fok­ban veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, hogy a tör­vény sze­rint alkal­maz­ha­tó leg­ki­sebb bün­te­tés kisza­bás is szük­ség­te­len, vala­mint a gya­nú­sí­tott bün­tet­len elő­éle­té­re, beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tá­ra, a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­bá­nó maga­tar­tá­sá­ra, a bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te és a nőt meg­ro­vás­ban részesítette.