Főoldal » Archív » Kevesebbet fizetett a gyógyszerért, megütötte a biztonsági őrt Miskolcon - a Borsod Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 65 éves nővel szem­ben, aki egy gyógy­szer­tár­ban oko­zott riadalmat.

A vád­lott nő 2016 augusz­tus végén az egyik mis­kol­ci bevá­sár­ló­köz­pont gyógy­szer­tá­rá­ba ment be, ahol erős has­haj­tót vásá­rolt. A készít­mény ára 1725.- forint volt, a nő azon­ban csak 1.500.- forin­tot fize­tett, és a gyógy­szert elrak­ta. A hiány­zó össze­get több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem adta át. Ekkor a dol­go­zók a biz­ton­sá­gi őr segít­sé­gét kér­ték, és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A nő vitá­ba keve­re­dett a biz­ton­sá­gi őrrel, és egy alka­lom­mal pofon ütötte.

Maga­tar­tá­sa a gyógy­szer­tár­ban jelen lévő dol­go­zók és vásár­lók köré­ben ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást keltett.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indítványozta.

Mis­kolc, 2016. októ­ber hó 12. napján

 Dr. Mis­kol­ci László

főügyész

2016. 10. 12. Borsod