Főoldal » Hírek » Kezdő sofőr szabálytalansága miatt kilencen sérültek meg - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nyír­egy­há­zi férfi ellen, aki nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem adta meg az elsőbb­sé­get egy sze­mély­gép­ko­csi­nak, ezért azzal és egy másik jár­mű­vel is összeütközött.

A vád sze­rint a nyír­egy­há­zi férfi még egy éves jogo­sít­vánnyal sem ren­del­ke­zett ami­kor 2021. augusz­tus 21-én, dél­után fél három körül sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Haj­dú­ná­nás bel­te­rü­le­tén ide­á­lis idő­já­rá­si, látá­si és for­gal­mi viszo­nyok között. Az autó­ban három utas volt, a biz­ton­sá­gi övü­ket nem használták.

A vád­lott egy útke­resz­te­ző­dés­nél figyel­men kívül hagy­ta  a köte­le­ző meg­ál­lást és elsőbb­ség­adást elő­író köz­úti jel­ző­táb­lát, és meg­ál­lás nél­kül behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be, ahol neki­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik sze­mély­gép­ko­csi­nak. Mind­két jármű sod­ród­ni kez­dett és neki­üt­köz­tek egy har­ma­dik sze­mély­au­tó­nak. A vád­lott és a másik két jár­mű­ve­ze­tő hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet.

A bal­eset követ­kez­té­ben az egyik sze­mély­gép­ko­csit veze­tő sér­tett­nek test­szer­te nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, továb­bá a három gép­jár­mű­ben utazó továb­bi nyolc sze­mély, közöt­tük egy néhány hóna­pos kis­gyer­mek is meg­sé­rült, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ik keletkeztek.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt követ­ke­zett be a bal­eset és a sér­tet­tek sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hosszabb időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.