Főoldal » Hírek » Kiadható a Budapesten elfogott brazil drogbáró - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Jog­erős dön­tés szü­le­tett a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lán a koráb­ban kábítószer-kereskedelem miatt elfo­gott bra­zil férfi kiadatásáról.

2022. júni­us 21-én Magyar­or­szá­gon került kézre egy bra­zil honos­sá­gú férfi. Elle­ne kábítószer-kereskedelem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Belga Király­ság euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki koráb­ban. Ezen túl a Bra­zil Szö­vet­sé­gi Köz­tár­sa­ság, továb­bá az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok is kérte kiadatását. 

A férfi kiada­tá­si letar­tóz­ta­tá­sát és a kiada­tás fel­té­te­le­i­nek fenn­ál­lá­sát a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023. már­ci­us 27. nap­ján hatá­ro­za­tá­val meg­ál­la­pí­tot­ta, mely dön­tést a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la másod­fo­kú eljá­rá­sá­ban – a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en – 2023. május 15. nap­ján hely­ben hagyta.

A vég­le­ges hatá­ro­zat ered­mé­nye­ként az igaz­ság­ügyi minisz­ter dönt majd arról, hogy a szám­ba vehe­tő álla­mok közül melyik eljá­rá­sá­hoz adja át a bra­zil férfit.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatók:

https://ugyeszseg.hu/kiadatasi-letartoztatasban-marad-a-budapesten-kezre-kerult-brazil-kabitoszer-kereskedo-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg -saj­to­koz­le­me­nye