Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » "Kiegészítő pótmagánvád" - ki nyújthat be felülbírálati indítványt?
A Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­könyv novem­ber 15-ei módo­sí­tá­sa alap­ján egyes kiemelt bűn­cse­lek­mé­nye­ket érin­tő fel­je­len­tést eluta­sí­tó, eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat­tal szem­ben felül­bí­rá­la­ti indít­vány nyújt­ha­tó be.
 
Min­den ter­mé­sze­tes és jogi sze­mély benyújt­hat felül­bí­rá­la­ti indít­ványt, kivé­ve a gya­nú­sí­tot­tat, védőt, illet­ve az álla­mi vagy köz­ha­tal­mat gya­kor­ló szerveket.
 
A felül­bí­rá­la­ti indít­ványt tehát a cse­lek­ménnyel köz­vet­le­nül nem érin­tett, „kívül­ál­ló” sze­mély is benyújthat.
 
Az eljá­rás­ban költ­ség­men­tes­ség, párt­fo­gó ügy­véd nem kér­he­tő, határ­idő­mu­lasz­tás miatt iga­zo­lás nem ter­jeszt­he­tő elő.
 
A felül­bí­rá­la­ti indít­vá­nyok­kal és az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tok­kal kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi oldalt meg­ta­lál­ja itt: https://ugyeszseg.hu/anonimizalt-hatarozatok/