Főoldal » Hírek » Kifosztás egy budapesti villamoson - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban - alig öt nap­pal azután, hogy a bíró­ság hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt elítél­te - egy buda­pes­ti vil­la­mo­son alvó férfi zse­bé­ből egy mobil­te­le­font és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja 2020. feb­ru­ár 26-án a haj­na­li órák­ban egy isme­ret­len tár­sá­val együtt a VI. kerü­let, Nyu­ga­ti pálya­ud­var­nál fel­szállt a 6-os számú vil­la­mos­ra, amely a Móricz Zsig­mond kör­tér irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. A két férfi fel­fi­gyelt a vil­la­mo­son utazó, itta­sá­ga miatt mélyen alvó, így véde­ke­zés­re kép­te­len sértettre.

A vád­lott oda­lé­pett a fér­fi­hoz, benyúlt a nad­rág­zse­bé­be, és onnan kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját. Ezután tár­sá­val együtt átnéz­te a pénz­tár­ca tar­tal­mát, majd azt vissza­tet­te a sér­tett háta mögé az ülés­re. Ezt köve­tő­en a vád­lott ismét oda­lé­pett az alvó fér­fi­hoz és a másik zse­bét is átku­tat­ta, ahon­nan kivet­te a sér­tett mint­egy 190.000 Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját és - a tele­fon­tok­ban tárolt 10.000,- Ft kész­pénz­zel együtt - azt zseb­re tette. Az elkö­ve­tők a kifosz­tást köve­tő­en a VIII. kerü­let, Cor­vin negyed meg­ál­ló­ban leszáll­tak a villamosról.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 21 éves fér­fit - akit a bíró­ság ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt csu­pán pár nap­pal koráb­ban ítélt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re - kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott fegy­ház­bün­te­tést tölt.

A fel­vé­te­len a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se látható.