Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Kifosztotta a padon alvó férfit – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 53 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt, a Liszt Ferenc téren, egy padon alvó fér­fi­tól ellop­ta az érté­kes mobil­te­le­fon­ját. A bíró­ság a vissza­eső vád­lot­tat 3 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a vád­lott 2023. júli­us 22-én, haj­nal­ban, a VI. kerü­let, Liszt Ferenc téren ész­re­vet­te az ittas­sá­ga miatt a padon alvó sér­tet­tet. Az elkö­ve­tő oda­lé­pett az alvó fér­fi­hoz, benyúlt a nad­rág­zse­bé­be, és onnan kivet­te a 150.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd távozott. 

A tér­fi­gye­lő szol­gá­lat mun­ka­tár­sai ész­lel­ték és figye­lem­mel kísér­ték a vád­lott cse­lek­mé­nyét, a rövid időn belül hely­szín­re érke­ző jár­őrök pedig elfog­ták. A férfi az elfo­gá­sát meg­elő­ző pil­la­na­tok­ban a bokor­ba dobta a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, amit azon­ban a rend­őrök megtaláltak.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság, vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért - mint külö­nös vissza­esőt - 3 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért fellebbezett.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott elő­ször elsé­tál a sér­tett mel­lett, majd vissza­for­dul, mellé lép, és benyúl a férfi nad­rág­zse­bé­be, ahon­nan kive­szi a tele­font, majd elsé­tál. A videó végén a rend­őri intéz­ke­dés sze­re­pel, vala­mint az, aho­gyan a jár­őrök elem­lám­pák­kal kere­sik a vád­lott által eldo­bott mobiltelefont.