Főoldal » Archív » Kifosztották a szexuális szolgáltatásra váró férfit

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a két buda­pes­ti nővel szem­ben, akik alko­ho­los ital­lal leitat­ták, gyógy­szer­rel elká­bí­tot­ták a sér­tett fér­fit, aki­nek érté­ke­it maguk­hoz vet­ték és távoz­tak a lakás­ból.

A vád sze­rint a két buda­pes­ti nő 2017. ápri­lis 21-én, éjfél­kor, a sér­tett férfi komá­ro­mi laká­sá­ban sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­nak ígé­re­té­vel jelent meg. A nők a fér­fit sze­szes ital­lal itat­ták, nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert porrá tör­tek, azt vágy­fo­ko­zó­ként átad­ták a sér­tett­nek, aki azt fel­szív­ta az orrá­ba. A férfi  emi­att rosszul lett, majd elájult. A nők ezután az öntu­dat­lan álla­pot­ban lévő sér­tett laká­sá­ból eltu­laj­do­ní­tot­tak kettő már­kás órát, játék­kon­zolt, gitárt, erő­sí­tőt, már­kás mobil­te­le­font, ame­lyek együt­tes érté­ke: 391.570,- Ft. A kifosz­tás­sal oko­zott kár nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, úgy a bíró­ság  a vád­lot­ta­kat két - két év, vég­re­haj­tá­sá­ban négy - négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 200.000-200.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­je. A pró­ba­idő­re ren­del­je el a vád­lot­tak párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, továb­bá köte­lez­ze az elkö­ve­tő­ket, hogy fizes­sék meg  a sér­tett­nek oko­zott kárt.