Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kifosztották az alvó sértettet a vendégségben lévő elkövetők - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és több­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki amel­lett, hogy Lajos­mi­zsén tár­sá­val együtt kifosz­tott egy alvó sér­tet­tet, autók­ból és laká­sok­ból is lopott. A lopá­sok elkö­ve­té­sé­ben továb­bi két isme­rő­se segítette. 

A vád­irat sze­rint a leg­idő­sebb vád­lott és társa 2021. júli­us 5. nap­ján egy lajos­mi­zsei tanya pin­cé­jé­ben vol­tak ven­dég­ség­ben. A ház­ban aludt a ven­dég­lá­tó­juk fele­sé­ge, a bűn­ügy sér­tett­je. Egy óvat­lan pil­la­nat­ban a két elkö­ve­tő besur­rant a nyi­tott lakó­épü­let­be és a leg­idő­sebb vád­lott a háló­szo­bá­ban alvó sér­tett ágya mel­let­ti szek­rény­ből eltu­laj­do­ní­tott két darab, össze­sen 60.000 forint érté­kű mobil­te­le­font. Ezalatt társa figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta, hogy senki ne vegye észre a tele­fon elvételét.

A leg­idő­sebb vád­lott a kifosz­tá­son túl továb­bi négy lopást is elkö­ve­tett. Előbb 2021 ápri­li­sá­ban egy nyi­tott autó­ból kilop­ta az autó­rá­di­ót, majd azt – a lopást meg­fi­gye­lő­ként biz­to­sí­tó – leg­fi­a­ta­labb vád­lott tár­sá­val együtt egy lajos­mi­zsei isme­rő­sük­nek eladás­ra kínál­ták. A sér­tett vissza­uta­sí­tot­ta az üzle­tet és elküld­te vád­lot­ta­kat. A két férfi a fel­szó­lí­tás­nak lát­szó­lag ele­get tett és elin­dul­tak a kapu felé. Ezt látva a sér­tett bement a házba, amit a leg­idő­sebb vád­lott kihasz­nált, besur­rant az udva­ron álló lakó­au­tó­ba és onnan ellop­ta a sér­tett mobiltelefonját.

A leg­idő­sebb vád­lott 2021 júli­u­sá­ban egye­dül is fel­tört egy autót, abból a sér­tett műszer­fa­lon hagyott pénz­tár­cá­ját tulaj­do­ní­tot­ta el. Majd egy hétre rá a nyi­tott abla­kon keresz­tül besur­rant egy lajos­mi­zsei házba és onnan lap­to­pot, mobil­te­le­font és más ingó­sá­go­kat, köz­tük egy hal­ló­ké­szü­lé­ket is ello­pott, két sér­tett­nek is kárt okoz­va. Az eltu­laj­do­ní­tott dol­go­kat a ház előtt vára­ko­zó har­ma­dik vád­lott tár­sá­nak ado­gat­ta ki.

Az ügyész­ség a leg­idő­sebb vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­té­vel és négy rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, míg egyik tár­sát kifosz­tás bűn­tet­té­vel, másik két tár­sát pedig 2-2 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ezért a leg­idő­sebb vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, a kifosz­tást elkö­ve­tő tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, míg a lopás­ban részt vevők­kel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.