Főoldal » Hírek » Kihasználta és verte prostituáltként dolgozó élettársát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség kitar­tott­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó élet­tár­sá­tól rend­sze­re­sen elvet­te a pén­zét és együtt­élé­sük alatt több­ször bán­tal­maz­ta is a nőt. 

A vád­irat sze­rint, a férfi 2019 júni­u­sá­ban ismer­ke­dett meg a már akkor is pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó sér­tet­tel, aki­vel élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek és a vád­lott laká­sá­ban össze­köl­töz­tek. A nő a vád­lott tud­tá­val és bele­egye­zé­sé­vel, önszán­tá­ból ezután is pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zott a lakó­he­lyü­kön. A vád­lott és a sér­tett 2020 janu­ár­já­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a nagyobb bevé­tel remé­nyé­ben Német­or­szág­ba utaz­nak. A nő a kül­föl­dön tar­tóz­ko­dá­suk ideje alatt is pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get vég­zett, amit haza­té­ré­sü­ket köve­tő­en, élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sá­ig - 2020 júniusáig- újra itt­hon folytatott.

A sért­tett a vád­lot­tal fenn­ál­ló kap­cso­la­ta alatt, a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­ge révén össze­sen mint­egy két­mil­lió forint bevé­tel­re tett szert. Az ebben az idő­szak­ban iga­zol­ha­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző vád­lott a nő által ügy­fe­le­i­től alkal­man­ként kapott pénz­össze­ge­ket az élet­tár­sá­tól rend­sze­re­sen elvet­te. A vád­lott a pénz­ből több­nyi­re a saját élet­vi­te­lé­hez szük­sé­ges kiadá­so­kat fedezte.

A nyo­mo­zás során arra is fény derült, hogy a vád­lott a nőt vesze­ke­dé­se­ik során két alka­lom­mal - 2020. már­ci­us 21-én, majd 2020. május 22-én - bán­tal­maz­ta. Ennek követ­kez­té­ben a sér­tett a bal kezén előbb sza­lag­sza­ka­dás­sal, majd a máso­dik eset­ben ujj­perc törés­sel járó, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben - a koráb­ban más ügy­ben alkal­ma­zott pró­bá­ra bocsá­tás meg­szün­te­té­se mel­lett - hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.