Főoldal » Archív » Kirabolta ismerősét a nádudvari férfi - vádemelés

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki követ­te a haza­fe­lé tartó sér­tet­tet, majd rátá­madt és elvet­te az értékeit.

 A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett ismer­ték egy­mást, mind­ket­ten Nád­ud­va­ron lak­nak. 2020. janu­ár 17-én, egész nap együtt tar­tóz­kod­tak az egyik sörö­ző­be n-külön is és egy­más tár­sa­sá­gá­ban is sze­szes italt fogyasztottak.

A sér­tett a vád­lott kéré­sé­re egy köze­li tra­fik­ban ciga­ret­tát vásá­rolt neki, illet­ve a vád­lott több­ször kérte a sér­tet­tet arra is, hogy adjon neki pénzt, azon­ban a férfi ennek nem tett eleget.

17:00 óra körü­li a sér­tett gya­lo­go­san, egye­dül indult haza­fe­lé, a vád­lott követ­ni kezd­te őt, a sér­tett ész­re­vet­te a mögöt­te hala­dó vád­lot­tat, ezért egy beton­tömb mögött elbújt. A vád­lott meg­lát­ta a sér­tet­tet, oda­ment hozzá és rátámadt- Lenyom­ta őt a föld­re, rátér­delt a mell­ka­sá­ra az arcán több­ször meg­ütöt­te, majd a ruhá­za­tá­ban kuta­tott. A föl­dön fekvő sér­tett kabát­já­nak belső zse­bé­ből a vád­lott kivett het­ven­ezer forint kész­pénzt, elvet­te a sér­tett­nél lévő élel­mi­szer­rel teli szaty­rot is, majd eltá­vo­zott a helyszínről.

A sér­tett­nek a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se keletkezett.

A vád­lott a sér­tett­nek 73.210 forint kárt oko­zott, amely­ből 25.000 forint kész­pénz és az élel­mi­szer­rel tele bevá­sár­ló táska lefog­la­lá­sá­val megtérült.

Az eljá­rás során a sér­tett a vád­lot­tal szem­ben pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.