Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kirabolta mozgáskorlátozott jótevőjét a hajdúböszörményi férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy kere­kes­szék­ben lévő isme­rő­se pén­zét vette el erőszakkal.

A vád sze­rint a 60 éves sér­tett a vád­lott édes­ap­já­nak bal­maz­új­vá­ro­si házá­ban lakik. A sér­tett egyik lábát ampu­tál­ták, ezért csak kere­kes­szék­kel tud köz­le­ked­ni. A 26 éves vád­lott és egy isme­rő­se 2022. már­ci­us 6-án a déli órák­ban meg­je­lent a sér­tett lakó­he­lyén, ahol beszél­get­ni kezd­tek. A nehe­zen mozgó férfi meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy vásá­rol­jon sze­szes italt, ahhoz pedig az ing­jé­nek zse­bé­ből vett ki pénzt.

Miu­tán a vád­lott és isme­rő­se vissza­tér­tek a vásár­lás­ból, együtt sze­szes italt fogyasz­tot­tak és beszél­get­tek. Köz­ben a vád­lott több­ször is köl­csön­kért a sér­tet­től néhány ezer forin­tot. A férfi előbb nem akart köl­csön­ad­ni, de végül enge­dett a vád­lott ismé­telt kéré­sé­nek és adni akart 2.000 forintot.

Ami­kor a sér­tett az ingé­nek zse­bé­hez nyúlt, hogy kive­gye a pénzt, az elkö­ve­tő oda­lé­pett a fér­fi­hoz azért, hogy vala­mennyi pén­zét elve­gye tőle. Előbb meg­fog­ta és rán­gat­ni kezd­te a sér­tett kezét, majd bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te. Mivel a férfi erő­sen szo­rí­tot­ta a kezé­ben tar­tott pénzt, a vád­lott ököl­lel három­szor arcon ütöt­te őt, majd úgy vette el a 18.500 forin­tot, hogy ujja­it erő­vel kife­szí­tet­te. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy isme­rő­se ész­lel­te a tör­tén­te­ket és elhúz­ta a helyszínről.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sek kelet­kez­tek. Figye­lem­mel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra irányult.

A nyo­mo­zást végző bal­maz­új­vá­ro­si rend­őrök a vád­lot­tól lefog­lal­ták az ello­pott pénz közel felét és kiad­ták a sér­tett­nek, aki a nyo­mo­zás során kérte a meg nem térült kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és ugyan­így minő­sü­lő súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, vala­mint a sér­tett által kért kár­té­rí­tés meg­íté­lé­sét indítványozta.