Főoldal » Archív » Kirabolta volt élettársát a sarkadi férfi – letartóztatásba került

A Békés Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát egy fia­tal sar­ka­di fér­fi­nak, aki 2019. novem­ber 2-ára vir­ra­dó éjsza­ka a volt élet­tár­sát rabol­ta ki.

A 20 éves sar­ka­di fér­fit közel egy éven át, 2019. októ­ber végé­ig kötöt­te élet­tár­si kap­cso­lat az ügy sér­tett­jé­hez, egy béké­si nőhöz. Az élet­tár­si közös­ség azért sza­kadt meg ket­te­jük között, mert a férfi 2019. októ­ber 27-én súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ta pár­ját, amely miatt bün­te­tő­el­já­rás is indult elle­ne.

A férfi 2019. novem­ber 1-jén meg­je­lent a sér­tett béké­si laká­sán, majd az éjsza­kát is ott töl­töt­te. A követ­ke­ző napra vir­ra­dó éjsza­ka a sér­tett és a gya­nú­sí­tott között vita ala­kult ki, amely­nek során a férfi több­ször meg­ütöt­te a nőt, és azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem kapja vissza a neki adott gyű­rűt, akkor eltö­ri az ujját. A férfi a bán­tal­ma­zás hatá­sa alatt lévő sér­tett kezét ezután kicsa­var­ta, ujjá­ról a gyű­rűt lehúz­ta, majd a nő mobil­te­le­fon­ját is elvet­te, ame­lyet köve­tő­en távo­zott az ingat­lan­ból. A bán­tal­ma­zás­tól a nőnek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A férfi cse­lek­mé­nye rab­lás bűn­tet­te meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ame­lyet a tör­vény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­le miatt tar­ta­ni lehet a férfi szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Emel­lett fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy a ter­helt az ügy sér­tett­jét befo­lyá­sol­ná, meg­fé­lem­lí­te­né. A koráb­bi súlyos testi sér­tést okozó bán­tal­ma­zás­ra figye­lem­mel pedig nem lehet kizár­ni azt sem, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a sér­tet­tel szem­ben újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.