Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kirívóan sok volt az ittas sofőr a Fonyódi Járási Ügyészség területén

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­sé­gen a 2018. évben 182 eset­ben indult bün­te­tő­el­já­rás ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt, ami kiemel­ke­dő­en magas szám­nak tekint­he­tő, ha figye­lem­be vesszük azt is, hogy a megye leg­na­gyobb ügy­for­gal­mú ügyész­sé­gén - a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­sé­gen - ennél keve­sebb, 167 bűn­ügy indult.

A bűn­cse­lek­mé­nyek nagy száma rész­ben a nyári ide­gen­for­gal­mi sze­zon­nak, rész­ben olyan nép­sze­rű, szá­mos láto­ga­tót vonzó ren­dez­vé­nyek­nek tud­ha­tó be, mint a Somogy­ba­bo­di Off Road fesz­ti­vál, ahol a múlt évben csak a ren­dez­vény négy napja alatt 33 ittas sofőrt fog­tak a rend­őrök, elle­nük 19 eset­ben bün­te­tő­el­já­rás, míg 14 eset­ben köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás indult.

A Fonyó­di járás terü­le­tén az elmúlt év nem­csak az ittas jár­mű­ve­ze­té­sek száma, hanem az ittas álla­pot­ban oko­zott bal­ese­tek követ­kez­mé­nyei miatt is kirí­vó­an súlyos év volt.

Ilyen bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat eljá­rást a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy kun­ba­ra­csi férfi ellen, aki 2018 júli­u­sá­ban Bala­ton­feny­ve­sen töl­tött nya­ra­lá­sa során, az éjsza­kai órák­ban köze­pe­sen ittas álla­pot­ban ült volán mögé, majd két, az út men­tén mun­ká­ból haza­fe­lé gya­log­ló nőt gázolt el úgy, hogy az egyi­kük a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A gya­nú­sí­tott emel­lett nem­csak itta­san oko­zott halá­los kime­ne­te­lű bal­ese­tet, hanem utána a hely­szín­ről is segít­ség­nyúj­tás nél­kül haj­tott el. A bűn­ügy jelen­leg nyo­mo­za­ti (ezen belül vizs­gá­la­ti) szak­ban van, a nyo­mo­zó ható­ság már gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki, befe­je­zés a közel­jö­vő­ben várható.

A pre­ven­ci­ós célok eléré­se érde­ké­ben a Somogy megyei ügyész­sé­gek vád­ira­ta­ik­ban a sofő­rök­kel szem­ben min­den eset­ben - az ittas­ság leg­eny­hébb foka mel­lett is - indít­ványt tesz­nek a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás alkalmazására.