Főoldal » Hírek » Kis híján emberölésbe torkollott a szóváltás - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indítványára.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 60 éves férfi 2022. szep­tem­ber 17-én este gyu­la­fi­rá­tó­ti házá­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy 9,5 cen­ti­mé­te­res pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel mell­ka­son, majd hason szúr­ta uno­ka­öccsét, ezután pedig hason szúr­ta az uno­ka­öcs segít­sé­gé­re siető másik fér­fit is, mely miatt mind­két sér­tet­tet kór­ház­ba kel­lett szállítani.

A nyo­mo­zó ható­ság rövid­del a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után őri­zet­be vette a fér­fit és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, amely akár élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

Az ügyész­ség a szö­kés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zás érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a bíró­ság egy hónap­ra elren­delt. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zett, ezért az nem végleges.