Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kisfiúnak mutogatta magát egy budapesti bevásárlóközpontban egy takarító - gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé gyor­sí­tott eljá­rás­ban azt a 24 éves taka­rí­tó­ként dol­go­zó fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt egy fővá­ro­si bevá­sár­ló­köz­pont mos­dó­já­ban muto­gat­ta magát sze­mé­rem­sér­tő módon egy 7 éves kisfiúnak.

A tény­ál­lás sze­rint 2016. szep­tem­ber 8-án a dél­utá­ni órák­ban egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban fel­fi­gyelt a mel­lék­he­lyi­ség felé tartó, 7. élet­évé­ben járó sér­tett­re. A ter­helt követ­te a kis­fi­út a mel­lék­he­lyi­ség­be, majd több­ször beko­po­gott annak a fül­ké­nek az ajta­ján, ahol a sér­tett tar­tóz­ko­dott. Ami­kor a sér­tett az ajtót másod­szor­ra is kinyi­tot­ta, a férfi a fül­ké­be belé­pett, az ajtót bezár­ta, majd saját nemi vágyá­nak fel­kel­té­se cél­já­ból a kis­fi­ú­nak sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ni kezd­te magát. A férfi a sér­tett kéré­sé­re végül őt a fül­ké­ből kiengedte.

A kerü­le­ti ügyész­ség a 24 éves fér­fit a mai napon sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a ter­helt bűnös­sé­gét vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és ezért őt 1 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal elren­del­te egy koráb­bi, más ügy­ben kisza­bott – 2 év tar­ta­mú - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is.
Az íté­let jogerős.

Buda­pest, 2016. októ­ber 04.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 04. Főváros