Főoldal » Hírek » Kiskorú gyermeknek adta át a volánt - videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kis­ko­rú gyer­me­két lakott terü­le­ten belül taní­tot­ta vezet­ni úgy, hogy a hátsó ülé­sen másik, szin­tén kis­ko­rú gyer­me­ke fog­lalt helyet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 júli­u­sá­ban, Kóka bel­te­rü­le­tén enged­te át kis­ko­rú gyer­me­ké­nek az autó­juk veze­té­sét. A gyer­mek hosszú per­ce­kig veze­tett úgy, hogy a hátsó ülés­sor­ban lévő gye­rek­ülés­ben a férfi kiseb­bik gyer­me­ke uta­zott.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­ményt tele­fon­já­val fel­vet­te és fel­töl­töt­te a leg­nép­sze­rűbb közös­sé­gi oldal­ra is, ahol azt töb­ben lát­ták és rea­gál­tak rá.

A férfi a veze­tés áten­ge­dé­sé­vel nem­csak a KRESZ sza­bá­lya­it ellen vétett. Fele­lőt­len maga­tar­tá­sá­val neve­lé­si köte­les­sé­ge­it is súlyo­san meg­szeg­te és veszé­lyez­tet­te mind­két gyer­me­ke testi és erköl­csi fej­lő­dé­sét.

Az elkö­ve­tő ellen a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge és kettő rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.