Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Kiskorú mostohatestvérével erőszakoskodott – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 9 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki kis­ko­rú roko­na sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A 24 éves somo­gyi férfi 2022. janu­ár­já­tól édes­ap­já­val, édes­ap­ja élet­tár­sá­val és annak három kis­ko­rú lányá­val élt közös ház­tar­tás­ban. A két­szo­bás ingat­lan egyik szo­bá­já­ban az apa és élet­tár­sa lakott, míg a másik szo­bát a vád­lott és a lányok közö­sen hasz­nál­ták. A vád­lott a közö­sen lakott szo­bá­ban az egyik kis­lányt 2022. ápri­li­sá­tól mint­egy két hóna­pon át éjsza­kán­ként rend­sze­re­sen sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a 2023. szep­tem­be­ré­ben hozott íté­le­té­vel a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te.

A íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.