Főoldal » Archív » Kiskorúaknak is mutogatta magát egy szatír Budapesten - vádemelés

A 47 éves férfi a vád sze­rint jel­lem­ző­en a XX. kerü­let­ben, vil­la­mos meg­ál­ló­ban, vagy a vil­la­mo­son köve­tett el sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nye­ket, több eset­ben kis­ko­rú gyer­me­kek előtt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2014 nya­rán - ugyan­azon sér­tett sérel­mé­re - két eset­ben, majd ezt köve­tő­en 2016 októ­be­re és decem­be­re között továb­bi öt alka­lom­mal köve­tett el sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nye­ket fia­tal nők, illet­ve kis­ko­rú lányok előtt.

A vád­lott több­nyi­re Buda­pest XX. kerü­le­té­ben fel­szállt egy vil­la­mos­ra, ahol leült a kisze­melt sér­tet­tek­kel szem­ben lévő ülés­re, majd nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból előt­tük magát sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta, illet­ve sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A vád­lott eköz­ben több eset­ben a mobil­te­le­fon­já­val fény­kép­fel­vé­te­le­ket készí­tett a sér­tet­tek­ről, a cse­lek­mé­nyét pedig a vil­la­mo­son utazó többi utas elől egy sza­tyor­ral pró­bál­ta meg takarni.

Az ügy­nek 5 sér­tett­je van, a leg­fi­a­ta­labb 13 éves volt az elkö­ve­tés idején.

Az egyik kis­ko­rú lányt a vád­lott a vád sze­rint egy meg­ál­ló­ban szó­lí­tot­ta le, majd azzal az ürüggyel, hogy el van törve a keze és ezért nem tudja hasz­nál­ni, meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy vegye ki a zse­bé­ből a mobil­te­le­fon­ját. A kis­ko­rú sér­tett tel­je­sí­tet­te a vád­lott kéré­sét és benyúlt a férfi zsebébe.

A Buda­pes­ti XX., XXI., és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - négy és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi jelen­leg is házi őri­zet­ben van.