Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Kiskorút csábított el letartóztatását kérték- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki koráb­bi  barát­nő­je kis­ko­rú uno­ka­hú­gát csá­bí­tot­ta el.

A har­min­cas éve­i­ben járó férfi 2018 évben ismer­ke­dett meg és ala­kí­tott ki bará­ti viszonyt az akkor még csak tizen­egy éves sér­tet­tel, aki­nek uno­ka­nő­vé­ré­vel volt akko­ri­ban sze­rel­mi kap­cso­la­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020-ra a férfi ugyan már sza­kí­tott a barát­nő­jé­vel, de a sér­tet­tel tovább tar­tot­ta a kap­cso­la­tot cse­ve­gő app­li­ká­ció segít­sé­gé­vel. A beszél­ge­té­se­ik során folya­ma­to­san dicsér­te az ekkor még min­dig csak tizen­há­rom éves kis­lányt, aki annak hatá­sá­ra bele­sze­re­tett. Ezen kívül a férfi sze­xu­á­lis tar­tal­mú üze­ne­te­ket és képe­ket is kül­dött neki.

2020 nya­rá­ra komo­lyab­bá vált a viszo­nyuk. 2020. júli­u­sa és szep­tem­be­re között pedig több alka­lom­mal is sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett a férfi a lánnyal.

Viszo­nyuk­nak az vetett véget, hogy a sér­tett végül arról beszá­molt a csa­lád­já­nak.

Az Érdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az elfo­gott elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.