Főoldal » Hírek » Kiskorút szúrt hátba - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség alaptalannak tartja a férfi büntetésének enyhítésére irányuló fellebbezéseket

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi ügyé­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt. 

A Szol­no­ki Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a jász­la­dá­nyi fér­fit testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 év bör­tön­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a - bűnös­sé­gét taga­dó és jogos védel­mi hely­zet­re hivat­ko­zó - férfi koráb­ban szo­ros bará­ti, majd később érzel­mi viszonyt is ápolt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 17 éves fiú­val. Időn­ként vesze­ked­tek, és egy ilyen alka­lom­mal a vád­lott egy 15,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel leg­alább köze­pes erő­vel hátba szúr­ta a kis­ko­rú sér­tet­tet, aki­nek köz­ve­tett élet­ve­széllyel járó sérü­lést oko­zott. A vád­lott és a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó test­vé­re érte­sí­tet­ték a men­tő­szol­gá­la­tot, így a szak­sze­rű és idő­ben érke­ző orvo­si beavat­ko­zás hárí­tot­ta el a köz­vet­len élet­ve­szélyt vagy a sér­tett halálát.

Az első­fo­kú íté­let ellen eny­hí­tés érde­ké­ben a vád­lott és védő­je jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint a köz­ügyek­től eltil­tást a vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­val és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel ará­nyos­nak látta, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán folytatódik.