Főoldal » Hírek » Kislányokat fogdosott - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki több kis­ko­rú lány­hoz akart sze­xu­á­li­san közeledni.

A vád­irat sze­rint a férfi isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó, jel­lem­ző­en tizen­négy év alat­ti lányok irá­nyá­ban foko­zott sze­xu­á­lis vágyat érzett. Ezt úgy elé­gí­tet­te ki, hogy meg­pró­bált testi érint­ke­zés­ben meg­nyil­vá­nu­ló kap­cso­la­tot léte­sí­te­ni a kisze­melt áldo­za­tok­kal. Elő­for­dult, hogy olyan ter­mé­kek meg­vá­sár­lá­sá­ban segéd­ke­zett nekik, ame­lye­ket élet­ko­ruk­nál fogva ők nem vehet­tek volna meg. Ekkor ellen­té­te­le­zés­ként meg­ha­tá­ro­zott ideig tartó öle­lést kért tőlük a férfi.

Ugyan­ak­kor három eset­ben ennél messzebb is ment. 2020 augusz­tu­sá­ban, Duna­ha­rasz­ti­ban egy bará­ti össze­jö­ve­te­len egy­más után három lányt is tola­ko­dó­an zaklatott.

Az első eset­ben elő­ször simo­gat­ni kezd­te a kivá­lasz­tott lányt, majd kihasz­nál­ta, hogy elaludt és fene­két fog­dos­ta. Ekkor a sér­tett fel­esz­mélt és eluta­sí­tot­ta a fér­fit. A követ­ke­ző alka­lom­mal a férfi fel­aján­lot­ta egy lány­nak, hogy ciga­ret­tát vásá­rol neki, ha hagy­ja magát meg­fog­dos­ni. A lány ezt vissza­uta­sí­tot­ta, de a férfi ennek elle­né­re fene­két és mel­lét is meg­fog­ta, illet­ve ruhá­za­ta alá nyúlt. A har­ma­dik lány comb­ját, illet­ve nemi szer­vét fog­dos­ta. Ennek elle­né­re közöt­tük nem tör­tént egyéb sze­xu­á­lis cselekmény.

A kis­ko­rú sér­tett lányok tájé­koz­tat­ták szü­le­i­ket, akik fel­je­len­tet­ték az elkö­ve­tőt. Elle­ne a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség három rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.