Főoldal » Archív » Kiszabadult kutyák támadtak járókelőkre

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az álla­tok gaz­dái ellen.

 A vád­lot­tak egy hen­ci­dai csa­lá­di ház­ban lak­nak, a ház hátsó udva­rán több nagy­tes­tű kutyát tar­ta­nak. Az első és a hátsó udvart egy rosszul műkö­dő toló­zá­ras kis­ka­pu választ­ja el egymástól.

 2015. októ­ber 1-jén a kora dél­utá­ni órák­ban a hátsó udvar­ról az egyik kutya a nyi­tott kapun keresz­tül kisza­ladt az utcá­ra és fel­dön­töt­te a kerék­pá­ro­zó 72 éves sér­tet­tet. Rövid­del ezután még két kutya kisza­ladt az utcá­ra és azok is a sér­tett­re támad­tak, azon­ban az idős asszony a kerék­pár­já­val távol tudta tar­ta­ni magá­tól az ebe­ket. Az álla­tok táma­dá­sa foly­tán a sér­tett a jobb comb­csont tom­por­tá­ji töré­sét szen­ved­te el, amely sérü­lé­se fél év alatt gyógyult.

2017. augusz­tus 4-én a vád­lot­tak láto­ga­tó­kat fogad­tak az ott­ho­nuk­ban. Az egyik ven­dég kör­tét sze­dett az első udva­ron, köz­ben a vád­lot­tak két kutyá­ja kisza­ba­dult a hátsó udvar rosszul záró­dó kis­ka­pu­ján és rátá­madt a kör­te­fa alatt álló sér­tett­re. Az egyik kutya a nő jobb lapoc­ká­ját, a másik a jobb felső comb­ját harap­ta meg. Az asszony kia­bá­lá­sá­ra az egyik vád­lott oda­sza­ladt és a hátsó udvar­ra terel­te a kutyákat.

A sér­tett a kutyák táma­dá­sa foly­tán a hátsó lapoc­ka­tá­jék és a jobb comb hara­pott sebét kar­co­lá­sa­it és kar­mo­lá­sa­it szen­ved­te el, amely sérü­lé­sek 8 napon túl, tény­le­ge­sen 6 hét alatt gyógyultak.

 A vád­lot­tak nem terem­tet­tek olyan körül­mé­nye­ket, ame­lyek kizár­ták volna, hogy a kutyák az utcá­ra, illet­ve az első udvar­ra jut­has­sa­nak. A sér­tet­tek sérü­lé­sei és a vád­lot­tak gon­dat­lan maga­tar­tá­sa között köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés áll fenn.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt tény­be­li­leg beis­me­rő vád­lot­tak ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.