Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott élethelyzetű magyar nőket szervezett be egy svájci bordélyházba - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a nyír­egy­há­zi férfi ellen, aki az álta­la beszer­ve­zett sér­tet­tek pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó pénz­ből tar­tot­ta el családját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. óta Svájc­ban élt élet­vi­tel­sze­rű­en, ahol a 2021. júli­us 20. nap­ján tör­tént őri­zet­be véte­lé­ig egy bor­dély­há­zat veze­tett. A férfi a nőket folya­ma­to­san Magyar­or­szág terü­le­té­ről tobo­roz­ta rész­ben inter­ne­tes hir­de­té­sen keresz­tül, rész­ben pedig hozzá köt­he­tő isme­ret­len sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Álta­lá­ban olyan nőket válasz­tott, akik mun­ka­nél­kü­li­ek, elle­he­tet­le­nült, kilá­tás­ta­lan élet­hely­ze­tű rászo­ru­lók voltak.

A férfi a vád­irat sze­rint össze­sen 11 sér­tett Svájc­ba tör­té­nő kiuta­zá­sát és pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gük vég­zé­sét segí­tet­te elő, a nők által kere­sett pénz felét meg­sze­rez­te, vala­mint idő­kö­zön­ként továb­bi kisebb-nagyobb össze­ge­ket vett el tőlük a lak­ha­tá­si költ­sé­gek fede­zé­sé­re. A vád­lott a sér­tet­tek­től a fenti idő­szak­ban közel 37 mil­lió forin­tot szer­zett meg, ezt a saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re, élet­ní­vó­já­nak fenn­tar­tá­sá­ra fordította.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást  a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lott ellen foly­ta­tó­la­go­san, több ember sérel­mé­re, a sér­tet­tek kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben, más­nak meg­szer­zés­sel, elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fegyház- és pénz­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­tés­től tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz, amennyi­ben a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a tör­vény­szék őt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 1 000 000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá a vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­se mel­lett 5 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásáról.