Főoldal » Archív » Kiugrott az ablakból egy tízezresért

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2018. augusz­tus hónap első nap­ja­i­ban, a dél­utá­ni órák­ban Ózdon, házá­nak nyi­tott abla­ká­ból néze­lő­dött, ami­kor fel­fi­gyelt egy álta­la látás­ból ismert 13. élet­évét betöl­tött gyer­mek­ko­rú fiúra, aki a köze­li kis­bolt irá­nyá­ból gya­lo­go­san köz­le­ke­dett, miköz­ben a kezé­ben egy 10.000,- Ft-os cím­le­tű bank­je­gyet lóbált.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a pénzt, és ráki­ál­tott, hogy „Add ide a pénzt!”. A sér­tett ettől meg­ré­mült, és a bank­je­gyet rög­tön a jobb nad­rág­zse­bé­be rej­tet­te, a vád­lott azon­ban kiug­rott a ház abla­kán, és oda­ment hozzá. Egyik kezé­vel a fiú mind­két kezét össze­kul­csol­va lefog­ta, míg a másik kezé­vel a nad­rág­zse­bé­ből kivet­te a bank­je­gyet, és ezután vissza­ment a házá­ba.

Rend­őri intéz­ke­dés­re került sor, mely­nek során az eltu­laj­do­ní­tott 10.000,- Ft-ot a vád­lot­tól lefog­lal­ták, és a sér­tett tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­jé­nek kiad­ták.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.