Főoldal » Archív » Kiutasítás elrendelése érdekében fellebbezett az ügyészség az embercsempész ügyében

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség 2019 novem­be­ré­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az iraki állam­pol­gár­sá­gú, har­minc­két éves fér­fit, akit ember­csem­pé­szés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel vádol­tak meg.

A vád lénye­ge sze­rint az iraki állam­pol­gár­sá­gú - egyéb­ként az Olasz Köz­tár­sa­ság terü­le­tén tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző - férfi 2019 októ­be­ré­ben egy köz­ve­tí­tőn keresz­tül elvál­lal­ta nyolc ille­gá­lis határ­át­lé­pő elszál­lí­tá­sát Magyar­or­szág­ról Olasz­or­szág­ba. A vád­lott gép­ko­csi­já­val a magyar-horvát határ­sza­kasz köze­lé­ben, Őrti­los és Szent­mi­hály­hegy között vára­ko­zott egy előre egyez­te­tett talál­ko­zá­si pon­ton, ami­kor a rend­őrök előbb a határt ille­gá­li­san átlé­pő nyolc iraki állam­pol­gárt, majd a vád­lot­tat is elfog­ták. A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tott vád­lott bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, akit ezért egy év négy hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, azon­ban a vád­lott kiuta­sí­tá­sát – az ügyé­szi indít­vány elle­né­re - nem ren­del­te el.

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa és kiuta­sí­tás elren­de­lé­se miatt jelen­tett be fellebbezést.

A Somogy Megyei Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va, a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez inté­zett másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban kifej­tet­te, hogy a vád­lott az olasz tar­tóz­ko­dá­si enge­dé­lye elle­né­re sem tekint­he­tő az Euró­pai Unió terü­le­tén sza­bad moz­gás és tar­tóz­ko­dás jogá­val ren­del­ke­ző sze­mély­nek, ezért a vád­lot­tat – mivel az ország­ban tar­tóz­ko­dá­sa nem kívá­na­tos – ki kell utasítani.