Főoldal » Archív » Kiutasításért fellebbezett az ügyész a rendőröket bántalmazó külföldi ügyében

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya bíró­ság elé állí­tot­ta azt a dél-koreai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök egyi­két mell­ka­son ütötte.

A 2018. júli­us 1-jén hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lya­it alkal­maz­va a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya 2019. feb­ru­ár 1-jén a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állí­tot­ta azt a dél-koreai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki két nap­pal koráb­ban Buda­pes­ten, a haj­na­li órák­ban elszá­mo­lá­si vitá­ba keve­re­dett egy taxis­sal. Az ittas álla­pot­ban lévő férfi nem akar­ta kifi­zet­ni a taxi vitel­dí­ját, ezért a taxis a közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őrök segít­sé­gét kérte, akik a fér­fit sze­mé­lyi okmá­nya­i­nak átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel. A férfi azon­ban ahe­lyett, hogy a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett volna, a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök egyi­két, ököl­be szo­rí­tott kezé­nek élé­vel mell­ka­son ütöt­te, aki az ütés­től hátratántorodott.

A ter­hel­tet az első­fo­kú bíró­ság hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 1 év bör­tön vég­re­haj­tá­si foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gek 2019. feb­ru­ár 1-jén meg­va­ló­sult szer­ve­ze­ti átala­kí­tá­sá­ra figye­lem­mel a 2019. janu­ár 30-án elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt a ter­helt bíró­ság elé állí­tá­sá­val kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya, míg a 2019. feb­ru­ár 1-jén tar­tott tár­gya­lá­son a vád­kép­vi­se­le­tet a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség látta el. Ennek során a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész a ter­helt ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be annak érde­ké­ben, hogy a nem magyar állam­pol­gár elkö­ve­tőt, a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel, hatá­ro­zott időre uta­sít­sák ki Magyar­or­szág területéről.