Főoldal » Archív » kiutasításért is fellebbezett az ügyész a korrupt külföldi ügyében

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a kül­föl­di ter­hel­tet, aki kilé­pés­kor a hatá­ron pénzt akart adni az ügyé­ben eljá­ró pénzügyőrnek.

A 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lya­it alkal­maz­va a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2019. május 17. nap­ján a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék elé állí­tot­ta azt az ukrán állam­pol­gár­sá­gú ter­hel­tet, aki két nap­pal koráb­ban az ország­ból tör­té­nő kilé­pé­se­kor, a bara­bá­si határ­át­ke­lő­he­lyen 10.000 forin­tot akart adni a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal részé­ről eljá­ró pénz­ügy­őr­nek azért, hogy az Euró­pai Unió terü­le­tén meg­vá­sá­rolt ter­mé­ké­nek álta­lá­nos for­gal­mi adó vissza­igény­lé­se miat­ti eljá­rá­sát meg­gyor­sít­sa. A fel­aján­lott pénzt az eljá­ró pénz­ügy­őr vissza­uta­sí­tot­ta és az ese­tet jelen­tet­te a szol­gá­la­ti elöljárójának.

A ter­hel­tet az első­fo­kú bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben és őt 3 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, a jog­ta­lan előny­ként fel­aján­lott 10.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az ügyész­ség az íté­let­tel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be a ter­helt ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben és azért, hogy a nem magyar állam­pol­gár elkö­ve­tőt hatá­ro­zott időre uta­sít­sák ki Magyar­or­szág területéről.