Főoldal » Hírek » Kivehető járólap alatt volt a kannabisz magok rejtekhelye - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Egyi­kük a lakó­há­zá­nak für­dő­szo­bá­já­ban a mosdó alat­ti, kive­he­tő járó­lap alatt kábítószer-kereskedelemhez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket és kan­na­bisz mago­kat rejtegetett. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az egyik férfi 2020. év végé­től 2021. decem­ber 2-án tör­té­nő elfo­gá­sá­ig Tata­bá­nya terü­le­tén speed-el és mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett. A férfi Tata­bá­nyán egy bérelt garázs­ban több mint egy kilo­gramm, amfe­ta­mint is tar­tal­ma­zó kábí­tó­szert kész­le­te­zett eladásra.

A másik férfi is vásá­rolt tőle kábí­tó­szert, mely­nek egyik részét elfo­gyasz­tot­ta, a másik részét pedig fel­hí­gít­va Tata­bá­nya terü­le­tén tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. Ez a férfi lakó­há­zá­nak für­dő­szo­bá­já­ban a mosdó alat­ti, kive­he­tő járó­lap alatt kábítószer-kereskedelemhez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, vala­mint egy üveg­ben tárolt, több száz darab kan­na­bisz magot rej­te­ge­tett. A nyo­mo­zó ható­ság ezen túl­me­nő­en műanyag palac­kok­ba rej­tett, közel fél kilo­gramm mari­hu­á­nát is talált a vádlottnál.

A főügyész­ség mind­két fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tata­bá­nyai Tör­vény­szé­ken, és a vád­irat­ban töb­bek között arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság mind­két vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.