Főoldal » Hírek » Kivizsgálta az ügyészség a miniszterelnök utazásával kapcsolatos feljelentést, nem történt bűncselekmény - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­je­len­tést bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban elutasította. 

Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő hiva­ta­li vissza­élés és hűt­len keze­lés miatt tett fel­je­len­tést Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök február-márciusi hon­véd­sé­gi repü­lő­gép­pel tör­tént rész­ben hiva­ta­los, rész­ben magán­jel­le­gű uta­zá­sá­val kap­cso­lat­ban. A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elren­delt fel­je­len­tés kiegé­szí­tés alap­ján lefoly­ta­tott vizs­gá­la­ta során meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nem tör­tént bűncselekmény.

Más orszá­gok gya­kor­la­tá­hoz hason­ló­an a minisz­ter­el­nök álla­mi érdek­ből sze­mé­lyi véde­lem­ben része­sül. A véde­lem kiter­jed a védett sze­mély éle­té­nek, testi épsé­gé­nek meg­óvá­sá­ra, köz­le­ke­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sá­ra. A sze­mé­lyi véde­lem a minisz­ter­el­nö­köt nem csak hiva­ta­li tevé­keny­sé­ge köré­ben ille­ti meg, hanem sza­bad­sá­ga, magán­prog­ram­ja­it ille­tő­en is.

Egyes euró­pai és Euró­pán kívü­li orszá­gok­tól elté­rő­en Magyar­or­szág nem tart fenn úgy­ne­ve­zett kor­mány­gé­pe­ket, hanem jog­sza­bály alap­ján a Hon­véd­ség, alap­ren­del­te­té­se sze­rin­ti fel­ada­tai ellá­tá­sá­nak elsőd­le­ges­sé­gét szem előtt tart­va, biz­to­sít­ja a védett sze­mé­lyek sze­mély­kí­sé­ré­sé­ben való rész­vé­te­lé­hez szük­sé­ges sze­mé­lyi és tech­ni­kai fel­té­te­le­ket, azaz az uta­zás­hoz szük­sé­ges repü­lő­gé­pet és személyzetet.

A jog­sza­bály a hon­véd­sé­gi sze­mély­kí­sé­rés nyúj­tot­ta tech­ni­kai segít­sé­get kiter­jesz­ti a poli­ti­kai fel­ső­ve­ze­tő házas­tár­sá­ra is, amennyi­ben a házas­társ a poli­ti­kai fel­ső­ve­ze­tő­vel uta­zik. A sze­mé­lyi véde­lem nem minisz­ter­el­nö­ki jut­ta­tás, hanem álla­mi köte­le­zett­ség, így a költ­sé­gei szük­ség sze­rint az álla­mot terhelik.

Mind­ezek alap­ján a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­je­len­tést bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban elutasította.