Főoldal » Hírek » Kizárt és megbírságolt egy szakértőt a bíróság a Quaestor-ügyben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A pénzpiaci- és tőke­pi­a­ci szak­ér­tő határ­időn túl hivat­ko­zott szak­tu­dá­sá­nak hiá­nyá­ra, a bíró­ság kizár­ta az eljá­rás­ból és 1.000.000 forint rend­bír­ság­gal súj­tot­ta. Ez már a soka­dik eset, hogy az ügy­ben egy kiren­delt szak­ér­tő nem ad szakvéleményt.

Az ügy­ben a bíró­ság igaz­ság­ügyi pénzpiaci- és tőke­pi­a­ci szak­ér­tőt ren­delt ki szak­kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sá­ra. A szak­ér­tő­nek két kér­dés­kör­re kel­lett volna nyi­lat­koz­nia, ame­lyek­re két határ­időt álla­pí­tott meg a bíró­ság, eze­ket a szak­ér­tő kéré­sé­re meg is hosszab­bí­tot­ta. A szak­ér­tő a véle­mé­nye­ket nem készí­tet­te el, hanem – az egyik határ­idő lejár­tát köve­tő­en – írás­ban a kiren­de­lés alóli fel­men­té­sét kérte, arra hivat­koz­va, hogy a szak­vé­le­mény elké­szí­té­sé­hez szük­sé­ges mély­sé­gű tőke­pi­a­ci isme­re­tek­kel nem rendelkezik.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék fel­men­tet­te a szak­ér­tőt a kiren­de­lés alól, vala­mint – a fel­leb­be­zé­si jog miatt egy­elő­re nem vég­le­ge­sen – 1.000.000 forint össze­gű rend­bír­sá­got sza­bott ki vele szem­ben. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kiren­delt szak­ér­tő – a szak­ér­tői tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott 5 nap helyett – csak hóna­pok­kal később tájé­koz­tat­ta arról, hogy a szük­sé­ges szak­mai isme­re­tek­kel és gya­kor­lat­tal nem rendelkezik.

A szak­ér­tő – aki­nek a kiren­de­lés sze­rin­ti kér­dé­sek a nyil­ván­tar­tás sze­rin­ti kom­pe­ten­ci­á­já­ba tar­toz­nak – maga­tar­tá­sa a bün­te­tő­el­já­rás továb­bi elhú­zó­dá­sá­hoz veze­tett, ami miatt a szak­ér­tő­vel szem­ben kiszab­ha­tó leg­ma­ga­sabb össze­gű pénz­bír­ság alkal­ma­zá­sa volt indokolt.

Az ügy­ben az eljá­rás elhú­zó­dá­sát ered­mé­nye­zi, hogy koráb­ban is már több­ször került sor szak­ér­tők kizá­rá­sá­ra, töb­bek között:

  • volt olyan szak­ér­tő, aki a kiren­de­lés után 4 évvel később jelen­tett be elfogultságot;
  • volt olyan szak­ér­tő a tár­gya­lá­son, aki alap­ve­tő kér­dé­sek­re sem tudott adek­vát választ adni,
  • volt olyan szak­ér­tő, amely elfo­gult­ság­ra, leter­helt­ség­re és kom­pe­ten­cia hiá­nyá­ra egy­aránt hivat­koz­va kérte kizárását.

Az eljá­rás mielőb­bi befe­je­zé­se érde­ké­ben a bíró­ság meg­fe­szí­tett ütem­ben tár­gyal és az ügyész­ség is min­den eljá­rá­si esz­közt igény­be vesz, amely ren­del­ke­zé­sé­re áll, azon­ban az ismer­te­tett okok az idő­sze­rű­ség ellen hatnak.