Főoldal » Hírek » Kocsmában rabolt a börtönből feltételesen szabadult férfi - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás mel­lett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, zak­la­tás, jármű önké­nyes elvé­te­le és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt emelt vádat egy solt­vad­ker­ti fér­fi­val szem­ben, aki - miu­tán a kocs­má­ban meg­ta­gad­ták a kiszol­gá­lá­sát - rátá­madt a pul­tos­nő­re, és erő­szak­kal elvet­te az italt.

A vád­irat sze­rint a bör­tön­ből fel­té­te­le­sen sza­ba­dult solt­vad­ker­ti férfi az egyik helyi sörö­ző­ben már az első meg­je­le­né­se­kor közöl­te a pul­tos­ként dol­go­zó sér­tet­tel, hogy a napok­ban sza­ba­dult és hogy koráb­ban embert is ölt. Két hét­tel később, 2020. júni­us 8-án, dél­ben a férfi betért a sörö­ző­be, ahon­nan ittas­sá­ga és a kutyá­ja miatt kiküld­ték. Ekkor még kapott a pul­tos­nő­től egy pohár fröccsöt abban a remény­ben, hogy utána majd távo­zik. A vád­lott azon­ban kint az utcán hábor­gott, a sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­te, egy sörös­üve­get és egy poha­rat is a föld­höz vágott. Még aznap dél­után vissza­tért, ekkor azon­ban ittas­sá­ga miatt a sér­tett nem szol­gál­ta ki. A jelen­tős erő­fö­lény­ben lévő vád­lott a pul­tot a ven­dég­tér­től elvá­lasz­tó csa­pó­aj­tót a sér­tett ellen­ke­zé­se elle­né­re benyom­ta, majd a két kezét véde­ke­zé­sül fel­eme­lő nőt maga előtt tolva a hűtő­höz lépett. Onnan egy üveg sört, a polc­ról pedig egy cso­mag mogyo­rót vett magá­hoz, végül fize­tés nél­kül távozott.

Kide­rült, hogy a férfi a két kocs­mai meg­je­le­né­se között az élet­tár­sát egy vesze­ke­dés során arcul ütöt­te, ami miatt a nő át akart menni a közel­ben lakó any­já­hoz. A vád­lott a kapu­ban utol­ér­te, vissza­tusz­kol­ta a lakás­ba, majd a föld­re leránt­va foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát és csak ezután enged­te távoz­ni a nőt.

A vád­lott köz­vet­le­nül a sörö­ző­be­li rab­lás után fel­ke­res­te egy koráb­bi élet­tár­sát is, ott azon­ban nem enged­ték be a por­tá­ra. Emi­att a nőt és az apját is meg­ölés­sel, elásás­sal fenye­get­te meg, ami ben­nük – ismer­ve a férfi elő­éle­tét - komoly félel­met kel­tett. A nyo­mo­zás során fény derült arra is, hogy néhány hét­tel koráb­ban a vád­lott a mun­ka­adó­já­tól két autót is elkö­tött úgy, hogy elő­ző­leg hamis rend­szá­mot sze­relt fel rájuk. A kis­kő­rö­si rend­őrök a kuta­tás során ráadá­sul kan­na­biszt is talál­tak nála.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fit rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, zak­la­tás, jármű önké­nyes elvé­te­le, egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, továb­bá garáz­da­ság és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. A jelen­leg más ügy­ben kisza­bott újabb bör­tön­bün­te­té­sét töltő vád­lott ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.